Tổng hợp các cảm nhận thực tế từ các học viên Futurelang

Bé Việt Hùng 7 tuổi

Khánh Hưng - 16 tuổi - Nghệ An

Quỳnh Như- 5 tuổi

Diệu Thảo-10 tuổi- Đà Nẵng

Vân Anh - 13 tuổi - Nghệ An

Dũng Lợi - 10 tuổi - HCM

Cảm nhận của Phương Nam

Cảm nhận của MC Minh Anh

Cảm nhận của Lê Anh Đức

Cảm nhận của Quốc Thịnh

Cảm nhận của Vũ Phong

Cảm nhận của Huệ Phạm

Cảm nhận của Anh Thơ

Bé Lan 5 tuổi

Minh Tuyết 12 tuổi

2 anh em bé Bin - Bông

Bé Sơn 5 tuổi

Bé H'Linh dân tộc Mông